Breng jullie lampen in orde

Terwijl onheilspellende gebeurtenissen de aarde en haar mensheid met duisternis omhullen, gaan de valse herders rustig voort met het zichzelf verrijken ten koste van de slapende kudde die hen gedwee blijven volgen kunnen mede daardoor vrijwel ongehinderd doorgaan..
Kwalijke ontwikkelingen, die door onze regering en de haar ten dienste staande media verzwijgen of bagatelliseren.

Waar blijven de kerkelijke leiders en voorgangers van christelijke sekten en groeperingen met hun waarschuwingen bijv. tegen sterk oprukkende volken met hun godsverering, “die uw vaderen niet gekend hebben”?  Wie van de “herders” durft het grootste bedrog van de eeuw: de creatie van de ‘Europese Unie, te ontmaskeren?  Zijn zij het niet die horen te waken over de kudde en het volk te waarschuwen voor de roofgierige wolven, die de kudde verstrooien?

De laatste tijd is nu
“Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels”.

Het christelijke landschap zoals wij dat heden meemaken, laat op schrijnende wijze het resultaat zien hoe de roofgierige wolven tekeer zijn geweest in de tijden, die achter ons liggen.

“Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des Heren mond”.

De gelijkenis voor onze tijd
Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs.
De dwaze hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie; doch de wijze hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet!” Toen stonden al die maagden op en ze brachten hun olielampen in orde. Maar de dwaze maagden zeiden tegen de wijze: “Geeft ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit”. De wijze maagden antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij heengingen om olie te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

Verdeeldheid
“Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen”.

Sinds de komst van Jezus Christus onze Heer is de verkondiging in tweeën verdeeld:

  1. de verkondiging van hen, die vasthielden aan de Oudtestamentische god en schepper van hemel en aarde: de Schriftgeleerden en Farizeeën als heersende kerkelijke leiding en
  2. de verkondiging van Jezus Christus over het Koninkrijk van Zijn God en Vader; Hij is de God van Liefde en Schepper van het toekomstige, hemelse Jeruzalem met daarin de Mens, die Hij, heden op aarde, doet wedergeboren worden tot een nieuwe schepping.

De tekst zegt verder over deze tweedeling: “Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.”’

De valse herders en hun verkondiging.
Godsdienstige voorgangers en kerkelijke autoriteiten hebben de eeuwen door met hun dogma’s en helle preken het volk van de ware God van Liefde afgehouden en in plaats daarvan zijn zij de verkeerde god van de wraak en de vergelding blijven vereren.
Zij hebben zich altijd tegen de ware verkondiging afgezet en zij zijn van het begin af aan mede verantwoordelijk voor de verdelging van de christelijke leer en haar verkondigers tot vandaag toe. Door hen leven de gelovigen in angst voor een geduchte, straffende God en durven zij zichzelf geen vragen te stellen over wat waarheid is en wat leugen is; zij durven/mogen niet zelf op onderzoek uit gaan. Nee, gij zult dienen en liefhebben!

Kruiperig kwam een wetgeleerde naar Jezus toe: “Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten”.

Liefde tot deze god bestaat voor de gelovige uit dienen in knechtschap en blindelings volgen van “hen, die het kunnen weten”, hun voorgangers, zodat de naïeve kudde niet zelf op onderzoek hoeft uit te gaan, want dat valt onder kritiek en oordelen. “Je hoeft alleen maar te geloven en zo goed mogelijk je best te doen en om zo goed mogelijk te leven” luidt de verkondiging van de “dwaze maagden herders”.

Zij hebben zich zoveel mogelijk van deze boze wereld afgekeerd – daarom worden zij in de gelijkenis ook “maagd” genoemd – en zij vinden het voldoende als zij voor de mensen voorbeeldig overkomen. Zo laten zij hun licht stralen in de donkere nacht van deze tijd. Tegelijkertijd negeren zij de roep, die inherent is aan Zijn komst: “Ik heb die profeten niet gezonden, toch hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, toch hebben zij geprofeteerd”. Dwaze maagden blijven tegen beter Weten in bij hun kerk, die hen de nodige “veiligheid en geborgenheid” geeft, ook al is het een valse.

De ware herders en hun verkondiging
Ware herders hebben afstand genomen van de valse leer, de aanbidding van de verkeerde god, die door de meeste kerkelijke groeperingen en sekten wordt uitgedragen.
Ware herders hebben hun hart opengelegd voor de enige Zoon van de ware God – de andere god heeft immers geen zoon, net als de god van de moslims die niet heeft – die hen heeft weder geboren doen worden tot een nieuwe schepping.

In tegenstelling tot de valse verkondigers, die de mensen opvoedt tot betere mensen, voedt de kennis van Jezus Christus hen op tot veranderde mensen. De juiste Kennis is de olie die het licht van de wijze maagden voedt. De olie in hun kruik is het innerlijke (verborgen) leven met Christus in God, die hen omvormt (verandert) tot een nieuwe schepping. 

Soorten verkondiging en haar resultaten
De valse leer van de verering van de andere god leidt tot keurige, fatsoenlijke burgers. Daar is overigens niets mis mee, maar zij zitten (vaak nog) gevangen in het scheppingsveld van de Scheppergod zoals een vlieg wordt vastgehouden in het web.

De inzichten van ware herders leiden er toe dat zij zich niet druk maken om “voorbeeldig” over te komen bij de mensen, want het is de genade, die hen opvoedt tot “nieuwe mensen”; een innerlijk proces, die geen uiterlijke leraar in de persoon van priester, voorganger of dominee nodig heeft! Zij zijn vrijgekocht van het web dat hen gevangen hield.

De valse verkondiging houdt de mensen afhankelijk van priesters, dominees, voorgangers enz. om hen voortdurend te verlichten, zoals de maan slechts licht kan geven zolang de zon er op schijnt.

Jezus zegt in dit verband: “De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis”!
Wat zoveel veel zeggen, dat als jouw inzicht verkeerd is, hoe groot is dan de afwezigheid van licht in je binnenste?! Het ware inzicht is als de zon, die geen andere lichtbronnen nodig heeft; het straalt van/uit zichzelf.

De kracht van Jezus’ bloed laat zich gelden door de valse verkondiging heen, dat van allen, die in Jezus Christus geloven, hun zonden vergeven zijn. De Bruidegom neemt bij Zijn terugkomst echter geen baby’s tot Bruid.  Nee, zeker niet! Hij neemt Zich een volwassen vrouw tot Bruid. Zij is Zijns gelijke. Tot Zijn Bruid behoren “volwassenen, hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad”.

Het is duidelijk dat het in deze context bij “volwassenen” niet gaat om leeftijd, maar dat daar de groei in Christus mee bedoeld wordt nadat iemands zonden vergeven zijn. De volwassene in leeftijd daarentegen zal juist als een kind moeten zijn om het evangelie tot zich te kunnen nemen.

De volledige tekst geef ik hier weer:
“Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.  We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is”.

Een volwassen Bruid
De verkeerde opvatting, die door valse herders verspreid worden leidt hoogstens tot baby’s in het geloof, zoals ik hierboven uitlegde. Baby’s brabbelen maar wat en de volwassene zal mogelijk uit het gebrabbel proberen achter te komen wat de baby nodig heeft, maar hij zal het groeiproces zelf toch over (moeten) laten aan “God, die de wasdom geeft”.

Bij de valse verkondiging strooit men met allerlei teksten zonder dat daar enige uitleg aan gegeven wordt. In de weergegeven tekst kun je lezen, hoe iemand op kan groeien van baby tot volwassene in het geloof: door van melk – de eerste beginselen van de leer over Christus van Zijn leven, Zijn dood, zondevergeving enz. – over te gaan naar steeds vaster voedsel. Ik wil hier niet te ver over uitweiden omdat ik hier eerder al over schreef.

In bovengenoemde tekst kun je lezen hoe vaste voeding tot stand komt: door je zintuigen in het dagelijkse leven te oefenen in het onderscheiden van goed en kwaad.
Het goddelijke woord, dat je tot je genomen hebt, is het zwaard dat (onder)scheiding maakt tussen hetgeen menselijk is en wat van de Geest is; tussen hetgeen niet-Is en wat Is. Zo worden in het begin eerst de grove (menselijke) stukken door het zwaard (het Woord van God) afgehouwen en naarmate men trouw is worden de stukken steeds fijnstoffelijker van aard zodat de mens steeds fijngevoeliger wordt om te verstaan wat de wil van God is met en in zijn leven.

De baby in het geloof
De dwaze maagden kwamen tekort aan de olie, die uit gestoten olijven gewonnen wordt. Het zwaard van Gods Woord heeft in hun dagelijkse omstandigheden hun ego(isme) niet stuk kunnen stoten om de noodzakelijke olie in de kruik te laten vloeien.
Zij bleven aan de aarde gehecht met banden van allerlei aard; hetzij van familie, van persoonlijke aard, zoals eergevoel, schaamte, gezelligheid, ergens bij te willen horen, erkenning, van buren en noem maar op.
Zij zijn de achterblijvers, die de verdrukking tegemoet gaan nadat Jezus Zijn Bruid heeft opgenomen. Dan komen zij de echte verdrukking binnen van ware christenvervolging, die op dit moment nog in het Midden-Oosten en elders plaatsvindt. Zij hebben zich, vaak tegen beter weten in, in slaap laten sussen zowel door zichzelf als door hun voorgangers, die dan zelf zullen roepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” waarop hij zal antwoorden: “Ik ken jullie werkelijk niet.”

Wees daarom waakzaam
Maak je (innerlijk) los van alle banden en wees onthecht. Maak jezelf niks wijs en laat je niet beetnemen door blinde leiders, die zelf het spoor bijster zijn geraakt en jou in de “Vissen-valkuil” willen trekken waar zij zelf in gevangen zitten.
De Vissen-valkuil is het geheel van opgelegde geboden en verboden; het zijn regels die bij het afgelopen tijdperk – Vissen – thuis horen en niet tot verlossing uit de matrix leiden.

De Oudtestamentische god, die ook wel de demiurg of Wereldbouwer wordt genoemd, probeert de mensen binnen zijn scheppingsgebied – de matrix – te houden, maar Jezus Christus heeft hem door zijn kruisdood onttroond en daarmee alle machten tot een voetbank van Zijn voeten gemaakt.

De verdeeldheid, die dwars door familiebanden heen loopt, bewerkstelligt dat binnen het gezin diverse inzichten kunnen ontstaan. Probeer die te respecteren, praat erover en jaag de vrede na.
Laat ieder ten opzichte van elkaar zo doen als ook Paulus deed, waar hij zegt: “Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen”. Wil jij je partner, kind of wie dan ook voor Christus winnen, doe het dan op deze manier. Wie innerlijk vrij staat ten opzichte van de ander verricht de ander de beste dienst, want hij wandelt voor Gods Aangezicht en hij zoekt alleen Zijn eer!
De ware God van Liefde zoekt zulke aanbidders die Hem met liefde aanbidden in geest en in waarheid.

 

Bewaren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *