De verwachting van de komst van de Zoon des Mensen

 

“Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen.

De overgang van de Tijdperken en zijn gevolgen

Met “de laatste dagen”, waar de apostel Paulus over schrijft, wordt met name de periode bedoeld na de millennium wisseling. De zware tijden, die aan deze periode inherent zijn, hebben zich sindsdien in versneld tempo ingezet.

Meerdere malen schreef ik er over dat de Europese Unie een anti goddelijk plan behelst dat door duivelse machten in de lucht is ingegeven aan en uitgevoerd wordt door hun handlangers, de politieke leiders van de nationale overheden.

De mensheid is door deze machthebbers verraden in ruil voor macht, eer en geld; veel geld! De verderfelijke invloed van hun tentakels zijn ver en diep doorgedrongen in alle delen van het maatschappelijke leven; in het onderwijs, de zorg, de voeding, de natuur, enz. Ook ons land is in het begin van het millennium door onze politieke leiders verraden en overgeleverd geworden aan een machtselite, die in Brussel haar hoofdzetel heeft.

Deze machtselite is de staat achter de staat, die alle regeringen van de lidstaten binnen de Europese Unie, waaronder dus de onze, controleert en het te voeren beleid van die landen bepaalt! In de V.S. wordt deze schaduwregering The Deep State genoemd.
Alle schaduwregeringen worden geleid door satanisten waar ik in meerdere artikelen al over schreef. Het zijn de satanisten, die verantwoordelijk zijn voor de dichter wordende duisternis, die de aarde en haar mensheid omhult. Zij vormen het lichaam van “het beest” waar het Bijbelboek Openbaringen over spreekt.

Het beestenlichaam wordt gevormd door al degenen die zich in dit lichaam kunnen vinden, zich daar zelfs ‘happy’ in voelen. Dit lichaam voegt zich naar het hoofd, zoals een dier zich voegt en geleid wordt door zijn hersens in zijn kop. Welnu, het “beestenhoofd” van het beest in Openbaringen bevindt zich in de astrale, niet-zichtbare velden of sferen van de atmosfeer.

De apostel Paulus omschrijft deze situatie als volgt: “Want we vechten niet tegen mensen, maar tegen machten en krachten die over de wereld willen heersen. We vechten tegen de leiders van de duisternis, tegen de hoogste kwade machten: de boze geesten in de hemelse gewesten”.

Astrale werkzaamheid in ons dagelijkse leven

Het overgrote deel der mensen is in diepe slaap wat betreft hun bewustzijn. Ook hier heb ik meerdere artikelen aan gewijd, zodat ik daar nu geen verdere aandacht aan wil geven.

“Jullie moeten vooral niet vergeten dat er aan het einde van de tijd, in de laatste dagen spotters zullen komen die jullie geloof belachelijk maken. Het zijn mensen die hun eigen slechte verlangens volgen. Ze zeggen: ‘Lang geleden is beloofd dat Christus terug zou komen. Maar hij is er nog steeds niet! Sinds het begin van de wereld is er nooit iets veranderd.

“De mensen die zo spotten, vergeten met opzet dat de wereld al een keer vernietigd is geweest door water. En God heeft ook gezegd hoe het zal aflopen met de hemel en de aarde die er nu zijn. Hij heeft besloten om ze te vernietigen met vuur”. Deze onheilstijdingen zijn een vrucht van de astrale inwerking van eerder genoemde astrale wezens (Archonten), die een welkome voedingsbodem vonden in de slapende mens.

Waar zijn de herders van het volk gebleven?

“De Heer richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de Heer: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden?”

Ons volk werd decennia geleden overgeleverd aan een ongekozen misdadigers-bende, die langs ondemocratische wijze de macht van alle landen binnen de Europese Unie naar zich toegetrokken heeft; zij vormt de schaduwregering die alle landen daadwerkelijk controleert. Waar blijft het protest hiertegen?
Tussen de bewindslieden in onze regering en de Europese Commissie onder Juncker is een innige band; tezamen behartigen zij de belangen van de Illuminati, zoals de satanisten ook wel genoemd worden. Laten wij het citaat in Ezechiël over de herders verder lezen:

Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat”.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Zoals ik diverse keren in allerlei publicaties heb aangegeven is het christelijke volk van het begin af aan misleid geweest, en zij, die het ware evangelie verkondigden zijn vervolgd geweest en velen van hen zijn op de brandstapel beland. Het christendom is versplinterd en verspreid over de wereld in vele duizenden christelijke groeperingen, sektes en kerken.

Bekijken wij alleen ons eigen land, dan nemen wij een scala van “eilandjes” waar, die stuk voor stuk hun toehoorders voorhouden dat alleen zij bij de Bruid van Christus horen. En geen van hen bekommert zich om hun naasten buiten hun “eilandje”; want alleen zij zijn de uitverkoren groep, die door Jezus wordt meegenomen als Hij weerkomt.

Op het eilandje zelf houden huwelijksbanden met andere families van dezelfde gezindte elkaar binnen de groep. Uitstappen en de groep verlaten is geen optie, want dan ben je voor eeuwig verloren. Bijv. gaat een gereformeerde man geen huwelijksrelatie aan met een vrouw bijv. van de Apostolische kerk.

Er is een gezegde dat luidt: Twee (verschillende) geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Zo houdt men elkaar vast met een schijn van godsvrucht hoe goed en fijn zij het met elkaar hebben en hoe blij ze met elkaar zijn.

Hoe het er in de boze wereld aan toe gaat en wat er met haar mensheid gebeurt kan hen niet zoveel meer schelen, want dan zijn zij immers bij Jezus en maken zij die ellende toch niet mee, dus “wie doet ons wat” schijnen zij te denken.

Daarom is het zo oorverdovend stil en is er geen enkel protest te horen vanuit de hoek waar al die afzonderlijke Bruiden van Jezus zich zo veilig wanen.

Sterker nog: binnen vele groeperingen en kerken bevinden zich altijd wel z.g. “goedmenschen” die uit christelijke motieven de massa-immigratie uit vnl. islamitische landen toejuichen. Intussen is de Paus druk bezig om de islamitische “Religion of Peace” met het christendom te verenigen. Alle splinterpartijen worden door hem opgeroepen om hun eilandjes te verlaten, zich aan te sluiten en zich onder één centraal gezag te stellen met hemzelf aan het hoofd. Ook hier heb ik over geschreven hoe deze ontwikkeling zal verlopen.

En als de hel hier op zeker moment losbreekt omdat beide culturen elkaar niet verdragen, zoals de geschiedenis duidelijk heeft aangetoond, dan maken wij die ellende toch niet mee want dan zijn we er niet meer. We lezen verder uit Ezechiël.

“Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken”.

Met de overgang van de zodiakale tekens van Vissen naar Aquarius is tevens het tijdperk ingeluid dat Jezus Christus als onze waarachtige Herder zelf op zoek gaat naar Zijn schapen om ze te redden.

Neergang van christelijke splintergroeperingen

Vele valse herders voelen intuïtief al aan dat zij en hun staf kapitein zijn op een zinkend schip. Hun verkondiging heeft averij opgelopen omdat deze tegen de harde rots van het praktische leven is aangevaren. Zij nemen hun voorzorgsmaatregelen om als eerste het schip te verlaten zodra zij merken dat er geen houden meer aan is. Zij stellen hun bezit en hun geld alvast veilig zodat zijzelf minimale schade zullen lijden. Kerkelijke instellingen zijn tot lege hulzen geworden waar de Geest uit is gegaan.
Het is te vergelijken met de ondergang van de Titanic: het orkest bleef doorspelen ondanks dat het schip begon te zinken. Zij stopten pas toen het schip zover begon te kapseizen dat verder spelen onmogelijk werd.

Een steeds gekker wordende wereld

De aarde atmosfeer staat bol van moorddadige, manipulerende leugensferen die door allerhande media de lucht in geslingerd worden. De mensen raken in verwarring en worden compleet gestoord door de grote hoeveelheid informatie die hen via allerlei kanalen bereiken.

De astrale inwerking van de kwade machten is het meest effectief in de slapende mens. Alle gebeurtenissen die zich voor zijn ogen afspelen neemt hij niet waar; hij negeert, kijkt weg en doet het af als complot denken uit angst om ermee geconfronteerd te worden als hij wakker zou worden.

 “Allen die verloren gaan, zullen verleid worden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld”.

De verwachting van de komst van de Zoon des Mensen

“Maar jullie leven niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want jullie zijn allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.

Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *