Wie regeert deze wereld?

Inleiding
Zoals ik in vorige hoofdstukken aan de hand van de universele leer heb besproken, heeft de schepping van de mens wellicht vele tienduizenden jaren aan tijd in beslag genomen. De god, die in het Boek Genesis de woorden uitsprak: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken” is de Oudtestamentische halfgod JHWH of Jehova. Hij is de Scheppergod die door de meeste christenen als de enige, ware god aanbeden en vereerd wordt; de moslims noemen hem ‘Allah’.

“God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen”.

 De schepping van de mens
Op zeker ‘moment’ in de tijd was het lichaam van de mens zodanig gemodelleerd dat het geschikt was om als drager te fungeren van bewustzijn. Voor die tijd was de mens als wezen gelijkgesteld met de dieren. Het ‘moment van geschiktheid’ viel samen met de indaling van de goddelijke Geest in de mens; de “inblazing van de levensadem in zijn neus” zoals je dit kunt lezen in
Genesis.

Uitgebreider informatie hierover kun je vinden in hoofdstuk 47 van mijn boek Twee Goden.

Kort gezegd heeft de Scheppergod JHWH uit materie, de aardbodem, een voertuig geformeerd voor de Mens (met een hoofdletter vanwege zijn goddelijke Oorsprong) om tijdens zijn reis door de geschapen wereld van JHWH (de matrix) de nodige kennis en ervaring op te doen. En daarna, van deze wijsheid vervuld, terug te keren naar zijn Thuis, het Koninkrijk der hemelen.

Herken hierin de gelijkenis van de verloren zoon, die zijn ouderlijk huis (de wereld van God) verlaat en de wijde wereld (het scheppingsveld van JHWH) intrekt. Na verloop van tijd, na vele omzwervingen komt hij terecht tussen de varkens en eet hij uit hun trog. Geplaatst in die misère (de matrix als tranendal) herinnert hij zich zijn goede leven van weleer en besluit hij om naar zijn ouderlijk huis terug te keren . .

De Oosterse filosofie noemt deze (zichtbare) wereld waarin wij vertoeven een schijnwereld of illusiewereld in vergelijking met, en ten opzichte van, de Wereld van (de ware) God, die eeuwig is.

Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare zijn eeuwig”.

De zondeval als straf van God?
Het Boek Genesis vertelt in symbolische taal over de gebeurtenissen in het verre verleden, dat de eerste mensen door de Scheppergod gestraft werden, doordat zij van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad hadden gegeten.

“Tegen de mens zei God: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, je hebt gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang”. De “God” die hier spreekt is de demiurg, ook Jehova of YHWH genoemd.

Maar de vraag is echter: Is het een straf wanneer de Mens zijn ouderlijk huis verlaat om de wereld in te trekken en daar zijn ervaring(en) op te doen??

Twee soorten mensen
Door de bemoeienis van Godswege werd de mens zichZelf bewust. Door dit Bewustzijn onderscheidde hij zich van de dieren, die dit Bewustzijn missen.
Zoals ik in vorige hoofdstukken aangaf werd, naarmate de tijd verstrijkt, dit Bewustzijn meer en meer ingesloten (ingekapseld) tot er slechts een ridicuul restje (de geestvonk) in hem is overgebleven; de geestvonk wordt ook: het Oerweten of geWeten genoemd.

Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich laten leiden door hun goddeloze begeerten. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en scheuringen maken; natuurlijke mensen, die alleen op het aardse gericht zijn, die de Geest niet hebben”. Het zijn de mensen met een geweten, die zich onprettig voelen als zij in de nabijheid van dergelijke lasteraars verkeren; zij krijgen dan ‘last van hun geweten’.  Dit is de ene soort mensen, die zo goed mogelijk een consciëntieus leven probeert te leiden. 

Er is een ander soort mensen, die
– hun Oerweten zodanig negeren, d
at het niet meer ‘spreekt’ :  “Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid . . . “,

– doelbewust handelen tegen beter Weten in: “Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende”,

– geen geweten hebben. Jezus kreeg in Zijn dagen ook al met dit soort mensen te maken: “Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij naar zijn aard, zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen”. 

In onze tijd wordt deze laatste soort mensen ‘psychopaten’ genoemd. Sinds het ontstaan van de mens(heid) hebben psychopaten het wereldbeeld bepaald.

Gevallen engelen op aarde
Laten wij lezen wat Jezus Christus te zeggen heeft:

“Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: “Haalt eerst het onkruid bijeen, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Maar brengt het koren bijeen in mijn schuur”.

Het gezaaide onkruid op de akker van de wereld, waar wij in het heden mee te maken hebben, zijn de incarnaties van de gevallen engelen waarover wij in onze Bijbel het volgende over kunnen lezen:

“Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden”.

De zonen van de goden zijn ‘de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten’ om vervolgens af te dalen naar de ‘mensenwereld’ en zich in te laten met hun dochters.

Wie regeert de wereld?
In vorige hoofdstukken heb ik al aangegeven dat ons geloof in (de ware, Onkenbare) God bij machte is om stand te houden in de matrix, het scheppingsgebied van de Scheppergod JHWH: “Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van (de ware) God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen”. De aardse overheden ontlenen hun macht aan deze machten in de astrale (niet-zichtbare) atmosfeer! De wereld wordt bestuurd door deze onzichtbare, boze en kwade geesten in de lucht!

In onze tijd lopen ‘onberispelijke’ mensen rond, vaak in nette pakken gekleed, die zich verenigd hebben in mysterieuze genootschappen en loges, bekend onder namen als Cabal, Illuminati, Elite enz. Zij bestendigen en onderhouden het contact met deze kwade wezens in de lucht en zij houden, verspreid over de aarde, hun geheime conferenties (w.o. Bilderberg) en bijeenkomsten (w.o. satanskerken) om hun ultieme doel te realiseren: het stichten van een Nieuwe Wereld Orde (NWO).
Om dit doel te bereiken hanteren zij een eigen agenda om volgens plan een gestructureerde chaos te veroorzaken. Dit geleide plan is noodzakelijk om de volkeren in toom te kunnen houden en geen onnodige p
aniek en opstand onder hen te veroorzaken.

Het werven van geschikte (wereld)regeringsleiders
Zoals ik zonet al opmerkte waren psychopaten al op aarde sinds het ontstaan van de mensheid. Psychopaten missen het vermogen van het hebben van schuld, schaamte of berouw.

Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?
Dit is nu een typische reactie van een psychopaat.  Veelbelovende, vaak ook beginnende, politici met niet al te hoge morele waarden worden via bovenvermelde conferenties en (in)formele ontmoetingen ter kennismaking uitgenodigd en geleidelijk aan ingewijd’ in hogere kringen van psychopathische orde naarmate zij in staat zijn om hun geweten ‘in de diepvries’ te zetten; of beter gezegd: hun geweten tot zwijgen te brengen….

Psychologe Martha Stout zegt o.a. dit over psychopaten: “Het centrale kenmerk van sociopathie is een compleet ontbreken van geweten, wat voor de meeste mensen erg moeilijk te bevatten is, omdat degenen die wel een geweten hebben, zich niet echt kunnen voorstellen hoe het zou zijn zonder geweten. De meeste mensen denken dat, diep van binnen, iedereen een geweten heeft. Het blijkt echter dat dit gewoon niet waar is”.

Wanneer je geen geweten hebt, en je geen liefde en geen emotionele pijn voelt, dan is het enige wat nog overblijft is: het spel te spelen om macht uit te oefenen over de mensen in je omgeving, ongeacht of zij vrienden, collega’s, familie enz. zijn.  Vandaar dat satanisme, pedofilie, het brengen van kindoffers en verkrachtingen in die kringen gemakkelijk samengaan. Wereldleiders, koningshuizen, politici en andere machthebbers in hoog geplaatste kringen binnen het bedrijfsleven zijn ruim vertegenwoordigd door psychopaten.

Waar is de psychopaat nog meer aan te herkennen?
Een belangrijk kenmerk van psychopathisch gedrag is liegen. Het valt bij een steeds groter deel van het volk op dat politici oneerlijk zijn en hen domweg voorliegt; alleen maar om te kijken of ze mensen voor de gek kunnen houden. Tegelijkertijd zien zij dat er teveel mensen zijn, die hun leugens accepteren en goedkeuren omdat die gezagsdrager zijn leugens zo charmant en met een lach weet op te dienen.

Mensen met een geweten kunnen zich niet voorstellen dat het voor een psychopaat vrij gemakkelijk is om gedragingen, die horen bij menselijke emoties, te leren en toe te passen. Psychopathische gezagdragers spelen betrokkenheid en betraande ogen bij heftige gebeurtenissen. Zij hebben de emotionele reacties van nabestaanden van slachtoffers bestudeerd en passen deze toe tijdens de herdenkingsplechtigheid.

Psychopaten kunnen de grootste leugens vertellen die geslikt worden door het volk omdat zij zo charismatisch en innemend overkomen; maar men heeft niet door dat die eigenschappen gespeeld en dus niet echt zijn. De naïviteit van het volk is er voornamelijk de oorzaak van dat psychopathische leiders telkens weer, vrijwel ongehinderd, hun gang kunnen gaan met hun verderfelijk beleid en de wereld in diepe ellende storten.

Wie regeert ons volk?
In vorige hoofdstukken heb ik al uit de doeken gedaan dat onze regering, inclusief onze volksvertegenwoordigers, al decennialang gegijzeld zijn door een stel psychopaten, die achter de schermen van het openbare toneel van de politiek, het landelijke beleid bepaalt.

Alle (wereld)oorlogen zijn veroorzaakt door psychopaten omdat het grootste deel van het gewone volk niet kan en wil geloven dat voor het oog nette en fatsoenlijke mensen in staat zijn om zoveel leed en ellende te veroorzaken. En die goedgelovige mensen zijn nu precies de meest ideale slachtoffers voor de psychopaat. Die mensen uit het volk weten in hun onbekendheid met dit fenomeen niet hoe grappig het voor de psychopaat is om hen te kunnen bespelen. Het geeft de psychopaat voldoening om domme en ondeskundige volksvertegenwoordigers te beïnvloeden en te manipuleren.

Zij moeten vooral niet al te snugger zijn zodat zij de psychopaat niet doorhebben. De onnozele politicus, die gemakkelijk genoeg voor de gek gehouden kan worden, wacht een glanzende carrière en een riante, financiële tegemoetkoming in de toekomst. Hij moet dan wel heel erg loyaal blijven en sommige dingen, die niet door de beugel kunnen ‘over het hoofd zien’. Hoe groter de loyaliteit voor ondeugdelijke zaken, hoe hoger men klimt op de politieke carrière ladder.

Kwalijke gevolgen in de maatschappij
Veel carrières zijn vaak afhankelijk van de sympathie van psychopaten; denk aan een groot deel van de mensen die werkzaam zijn in de muziek- en filmindustrie. Deze afhankelijkheid vind je terug in de structuur van onze hele maatschappij, waar de macht van het geld, behoud van je baan, vooruitzichten op promotie e.d. een grote rol spelen!

Enkele voorbeelden ter illustratie
Allerlei regelgevingen en bezuinigingsmaatregelen worden van overheidswege, de psychopathische bron, aan de lagere overheden (gemeentelijke instellingen e.d.) opgelegd, die deze op hun beurt doorvoeren naar de werkvloer.

Zo krijgt bijv. de medewerker bij de gemeentelijke sociale dienst richtlijnen opgelegd die hij verplicht is te hanteren naar zijn cliënten. Vanwege de bezuinigingen voelt de medewerker zich ‘gedwongen’ om psychopathisch te handelen tegen zijn cliënt(en) door hem niet toe te kennen waar hij/zij eigenlijk recht op heeft.

De medewerkster in de Thuiszorg, die hart heeft voor haar cliënt(en) kan vanwege de hoge werkdruk haar cliënt(en) niet die tijd en aandacht geven die zij aan hen zou willen besteden. Ook hier is te vaak sprake van een psychopathische aanslag op haar gevoel van liefde en toewijding voor de behoeftigen, die van haar zorg afhankelijk zijn.
Mensen in dienstverlenende bedrijven zoals de horeca  moeten met minder personeel meer gasten bedienen zodat de service terugloopt.
In het onderwijs moeten toegewijde leerkrachten psychopathisch gedrag vertonen omdat zij vanwege de hoge werkdruk hun leerlingen niet die aandacht kunnen geven die zij nodig hebben.

Zelfs in de landbouw en veeteeltsector wordt psychopathisch gedrag indirect door de overheid afgedwongen. Elke goede boer houdt van zijn vee. Door de verregaande digitalisering van de bedrijven in die sector worden ook bij de boeren psychopathisch gedrag indirect afgedwongen door verregaande bezuinigingsmaatregelen.

De troost die God geeft
Nu wij met rasse schreden de volgende crisis naderen, die hoofdzakelijk door psychopaten is veroorzaakt, hangt de wereld en haar mensheid een volgende catastrofe boven het hoofd: de ineenstorting van alle menselijke systemen, zoals bijv. het financiële stelsel, dat uitmondt op een mondiale oorlog; het Armageddon uit het Boek Openbaringen.

Steeds meer mensen zien en ondervinden aan den lijve hoezeer de wereld en de maatschappij in het bijzonder vrijwel geheel afhankelijk is geworden van psychopaten; want vooral zij bezetten alle sleutelposities in de maatschappij omdat juist zij overeenkomstig hun aard de meest geschikte personen zijn om die functies te bekleden. Immers, wie een geweten heeft zal het niet redden om directeur van een Bank te worden, een gevierd zakenman te worden of iets dergelijks.

Wie werkloos is, ziek of zwak, ongeschikt is bevonden vanwege een teveel aan medemenselijkheid, een uitkering ontvangt en/of van de voedselbank gebruik maakt, ontslagen is na zovele jaren van trouwe dienst of anderszins zich weggegooid voelt en uitgespuugd door de maatschappij wordt door mensen, die (nog) wel werken vaak min of meer geminacht. Uitkeringstrekkers worden te gemakkelijk beschouwd als tweederangs burgers.
Terwijl juist zij gelukkig en blij behoren te zijn omdat zij niet (meer) mee hoeven te werken aan de onrechtvaardige systemen, die door zieke persoonlijkheden zijn ingesteld.

“Laten we dus het kamp verlaten en ons bij Hem voegen en delen in zijn vernedering. Want wij hebben hier geen blijvende stad, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt”. Die stad is het hemelse Jeruzalem!   

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *