Ben ik wel uitverkoren?

“Ben ik wel uitverkoren?” Steeds meer christenen stellen zich deze vraag. Zij hebben zich verbonden aan een of andere religieuze stroming om diverse redenen; met de opvoeding meegekregen tot en met persoonlijke keuze voor de kerkgenootschap of sekte. Nu een andere godsdienst, m.n. de islam, onze samenleving binnendringt en onze kinderen reeds in het Basisonderwijs met deze godsdienst te maken krijgt, neemt de vertwijfeling over het eigen christelijke geloof toe.

In vorige onderwerpen, zowel in mijn boek als op mijn site, heb ik aangegeven dat de goden, die de mens schiepen, luciferisch van aard zijn. Wij, mensen, zijn in hun ogen te vergelijken met huisdieren; wij zijn als melkvee bestemd om uitgezogen te worden en daarna, aan het einde van ons leven, als oud vuil weggegooid te worden.

De leiders van het volk, alle wereldleiders en regeringsleiders, zijn satanisten in dienst van deze goden. De meesten van hen zijn trouwe bezoek(st)ers van Satanskerken die, her en der verspreid over de aarde, hun diensten houden.

Deze bezoekers hebben zich verenigd in geheime genootschappen, loges e.d. onder verschillende namen als Cabal, Illuminati, Elite enz. en houden met regelmaat hun bijeenkomsten en conferenties, waaronder de onlangs gehouden jaarlijkse Bilderbergconferentie. In het volgende hoofdstuk zal ik hier dieper op ingaan.

De reden van de massale instroom van moslim migranten is om uiteindelijk het christendom, d.i. het geweten van de mensheid, uit de wereld te bannen door vermenging, verloochening en moord. Het christusbewustzijn dient uitgeroeid te worden. Dit is wat decennia lang, overal op deze aardbol, in volle gang is.

Een terechte vraag
De vraagstelling als titel van dit hoofdstuk is, zeker in deze tijd, zeer terecht; en waarom? Omdat er zeer velen het christelijke geloof in hun hart vaarwel hebben gezegd!

Zij hebben de duivelse machten niet helder onderkend; zij hebben deze machten zelfs onderschat waardoor hun geloof schipbreuk heeft geleden. Ik heb reeds in vorige hoofdstuk(ken) aangegeven dat de duivelse macht zich vanaf het begin als een gluton (= lijm) in het bloed heeft vastgezet. Het is deze lijm in ons bloed dat jou en mij vast houdt in de dood, de uitsluiting van het Eeuwige leven.

Luister wat Jezus Christus hier over zegt: “Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’

Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: ‘Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!’ Daarop zei Jezus: ‘ Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u.

Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem.

De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.’ Wie denkt Jezus niet nodig te hebben is ‘dood’, terwijl hij leeft. Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren.

De roepstem van Jezus uit zich in het dagelijkse leven vaak door de tegenslagen, persoonlijke rampen en teleurstellingen waar vrijwel niemand aan ontkomt. Deze zijn de ‘klop op de deur’ van het hart.
En de vraag is: Herken ik deze tegenspoeden als zodanig of raak ik verbitterd en word ik boos van binnen?

Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij”.

Allen, die de tegenslagen des levens als bestraffing en tuchtiging herkennen en aanvaarden krijgen een hart dat zacht en gevoelig is voor Zijn stem; zij zijn de geroepenen. Velen gaan gebukt onder een zware karmische last, die zich manifesteert in lichamelijk en/of psychisch lijden. Waar moet ik met deze klacht heen, hoe en waar moet ik deze een plek geven?
Er is maar één plek waar je met al je moeiten en pijnen terecht kunt: leg het Hem voor en Hij zal jou rust geven!

Natuurlijk kun je deze klachten en kwalen ook neerleggen bij jouw naasten in jouw omgeving, bij familie- en kennissenkring, maar je zult eerder op onbegrip, gebrek aan empathie en op onverschilligheid stuiten dan op de aandacht, die je zo graag van hen verlangt.

Wie zijn de geroepenen?
Tot hier toe heb ik besproken wanneer iemand bij de geroepenen hoort. Dat zijn zij, die de deur van hun hart voor Hem hebben opengedaan. Zij hebben hun lasten en zorgen op Zijn schouders gelegd en zij leven hun dagelijkse leven in geloof en vertrouwen dat Hij hen leidt zoals een herder zijn schapen leidt.

Dit betekent niet dat zij opeens van hun moeiten en zorgen af zijn. Nee, de Natuurwet van Zaaien en Oogsten wordt niet door Hem opgeheven; de karmische last, die iemand in dit leven heeft meegekregen vindt gewoon zijn uitwerking. Maar zijn/haar restschuld wordt hem/haar kwijtgescholden doordat zijn/haar zonden hem/haar vergeven zijn.

Wie zijn de uitverkorenen?
“Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk”.

De uitverkorenen zijn de vrouw van het Lam; zij zijn Zijns gelijke zoals ik dat o.a. beschreef in hoofdstuk 44 van mijn boek. Want “Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom”.

Zoals Jezus was in Zijn dagen op aarde, zo is ook Zijn Bruid op aarde; hij werd ‘als een schaap, dat stom is voor zijn scheerders’ naar de slachtbank geleid en heeft Zich vrijwillig laten slachten. Evenzo heeft ook de weder geborene als Zijn Bruid zichzelf (zijn oude mens) vrijwillig geofferd door het heilige vuur van Zijn Geest. Zij zijn uit de verkondiging van de Waarheid voortgekomen!

Uitnodiging

Wie zich gewillig het luciferische gluton in zijn bloed laat weg reinigen/zuiveren door het bloed van Jezus heeft eeuwig leven. “En de Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie het hoort, zeggen: ‘Kom!’ En laat wie dorst heeft, komen, en laat wie dat wil, vrij drinken van het water des levens”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *