Waarom is de mens met erfzonde belast?

Alvorens met de beantwoording van de vraag te beginnen is het van belang om te onderscheiden wat de algemene gedachte over erfzonde is bij de mensen en met name onder de christelijke gelovigen.

Wat is erfzonde?
Erfzonde is de zonde die, volgens de kerkelijke leer ieder mens, aankleeft als gevolg van de zondeval van Adam. Zelfs een pasgeboren kind is daardoor reeds met de erfzonde belast.

In het Bijbelverhaal van de zondeval waren Adam en Eva het eerste mensenpaar aan wie het door God verboden was te eten van de Boom van de kennis van goed en kwaad. Op aanraden van een slang – die doorgaans gelijk wordt gesteld aan Satan – aten zij toch van die boom. Hierdoor verwierven ze kennis van goed en kwaad en werden zij onderworpen aan zonde en dood. Door deze eerste zonde werd de gehele mensheid sterfelijk en behept met een zondige natuur; de erfzonde. Deze zondige en sterfelijke aard wordt, volgens de kerkelijke leer, door ieder mens in de lijn van de geslachten ‘geërfd’ van de eerste voorouders.

Met erfzonde wordt dus niet bedoeld dat men de specifieke zonden of de schuld voor de specifieke zonden van de ouders erft.

De christelijke dwaling
In tegenstelling tot hetgeen in de meeste christelijke kerken, sekten en stromingen verkondigd en geleerd wordt heb ik reeds in de eerste hoofdstukken van mijn uitgegeven boek Twee Goden en in het vervolg daarvan meerdere keren in deze site aangegeven dat de ganse schepping tot stand is gekomen door een halfgod, de demiurg en zijn (Aarts)engelen.

De demiurg is de god, die volgens het Bijbelboek Genesis sprak: “Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.”

Deze tekst geeft aan dat de mens dezelfde aard en karaktereigenschappen bezit als zijn Scheppergod, de JHWH van de meeste christenen en Allah van de moslims, zoals ik dit in het vorige hoofdstuk al heb uitgelegd.

De oorspronkelijke Mens
In zijn ‘voorgeboortelijke’ staat verkeerde de Mens in een etherisch Verlichte omgeving: het Hof van Eden of Paradijs.

De schepping van de mens (d.w.z. zijn stoffelijke omhulsel) door de demiurg heeft wellicht vele miljoenen jaren aan tijd in beslag genomen voordat het zover geschikt was voor de Mens om in te dalen (incarneren) in zijn stoffelijke omhulsel oftewel zijn fysieke lichaam nadat Hij ‘gegeten had van de boom van kennis van goed en kwaad’. Tot die tijd liep Hij in een kleed van stralend Licht van een Kracht en Vuur, waarbij de fysieke mens van tegenwoordig volkomen zou verbranden als hij hier in volheid mee zou worden geconfronteerd.

De Oorspronkelijke Mens kende in die periode van de Tuin van Eden en daarvóór geen fysiek lichaam. Het was etherisch, en wel het etherische van een goddelijke natuur en substantie.

De zondeval en haar gevolgen
Echter, door externe krachten – we kennen de verleidingskunsten van de Slang – werd de mens verleid om de eigen wil te volgen. Er werd geappelleerd aan de nieuwsgierigheid en verlangens van de mens.

Zo werd de mens verleid om vanuit zijn eigen, vrije wil van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Zo verviel hij van een goddelijke natuur en substantie in de astrale natuur en substantie van deze planeet; de wereld van dualiteiten.

De gevolgen van de val is dat het Oorspronkelijke ziele DNA van de Mens geleidelijk aan gereduceerd werd tot een ridicuul restje, de Geestvonk. Het eens zo machtige ziele DNA, dat de perfecte, onvervormde blauwdruk was van zijn Oorspronkelijke Thuisland werd in de menselijke genenpoel steeds meer gevuld met het DNA van verstoring en duisternis.
DNA wordt tot een zich herhalend patroon van vrees en verdraaiing wanneer generaties van lijdende mensen in knechtschap opgesloten zitten in het matrix web.

Hier ligt de verklaring waarom zelfs een pasgeboren kind reeds met de erfzonde is belast: het verkeerde DNA zit de mensen in het bloed!

Alle mensen zijn zondaars
Alle mensen zijn in de macht van de zonde.  “Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één”.

De mens van nature is namelijk wezens-een met zijn Scheppergod en als zodanig staat hij schuldig voor de hemelse Vader. Ook de gecultiveerde ‘Goedmensch’ is schuldig en is voor eeuwig buitengesloten van het Koninkrijk Gods.

De kleefstof van de zonde
Het verkeerde DNA zit als een kleverige, taaie lijmstof vast in het bloed van ieder mens. Dit gluton uit zich in die mens in het vast willen blijven houden aan het fysieke leven van oneindige incarnaties wat men wil blijven ervaren.

Kon hij maar loslaten en zich overgeven aan de in kracht toenemende Aquariusstroom van Evolutie. Maar het verkeerde DNA maakt hem halsstarrig en koppig en houdt hem onwetend en dom. Zo wordt de Stroom steeds meer tot een pijnigend proces van duwen en stoten en strijd om hem te bewegen toch los te laten.

De bron van de hardnekkigheid en koppigheid is onwetendheid; men heeft de plot verloren, de verhaallijn, over waarom men hier in deze wereld is geïncarneerd en wie men in de kern is!

De Wet van Karma en Reïncarnatie
Deze Wet dwingt de on-verloste mens terug naar de Aarde om zijn karmische kleed, d.i. het kleed dat hij achter zich heeft gelaten toen hij de Aarde verliet, weer op te pakken. Deze Wet bepaalt waar en wanneer iemand geboren wordt.

‘Vergis je niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven’.

Het betekent dat ouders, die de geboorte van hun kind vieren, een onverloste ziel uit de matrix de gelegenheid geven om zijn karmische schuld in te lossen door geloof in Jezus Christus, de Zoon van de ware, onkenbare God. 

Jezus Christus als enige reddingsmogelijkheid

Bij steeds meer mensen dringt het besef door dat de welgemeende protesten tegen allerlei wantoestanden, hetzij in de wereld dan wel in eigen land, nauwelijks effect sorteert op het gevoerde (wan)beleid van de regering(en).

Deze ‘rellen’ dragen hooguit bij aan de bewustmakingsprocessen van de mensen, waar op zich geen bezwaar tegen zou kunnen zijn, maar die bewustwording kan in het beste geval voor sommigen een opzetje zijn naar verlossing uit de matrix.

Het spreekt voor zich dat de aarde gebonden mens als schepsel niet sterker kan zijn dan zijn Scheppergod, die de regie van het wereldgebeuren in handen heeft. Zoals ik al eerder aangaf is de positie van de mens ten opzichte van zijn goden, de Archonten, als een huisdier tegenover zijn baas. De mens is, zoals melkvee dat is voor de boer, bestemd om zijn negatieve energieën uit te laten zuigen door de Archonten en om daarna, aan het einde van zijn leven, weggegooid te worden. Een beetje cru gesteld misschien, maar daar komt het uiteindelijk wel op neer.

De enige, doeltreffende manier om uit de matrix te komen is het aanroepen van een Kracht die buiten de matrix gelegen is en die bovendien sterker is dan de demiurg en zijn Archontenleger.

Die Kracht komt van Hem, die gezegd heeft: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde”. Door in Zijn Naam te geloven en Hem volhardend te blijven volgen in het dagelijkse leven, wordt het verkeerde DNA-lijm ook uit jouw bloed gereinigd en verwijderd.

‘Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven wij niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het Licht, zoals Hijzelf in het Licht is, dan zijn wij met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *