Is Allah ook de God van de christenen?

Het antwoord op deze vraag is dermate belangrijk omdat dit de kern raakt van onze geloofsovertuiging als christen: “Bidden wij tot dezelfde God?”
Het Bijbelse antwoord op deze vraag is: Nee! Allah is niet dezelfde god als de God van de christenen!

De God van de christenen is dezelfde God, die Jezus Christus ‘mijn hemelse Vader’ noemt. Allen, die het Evangelie van het Koninkrijk aannemen en Zijn Naam belijden, zijn christenen. “En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept” lezen wij in Galaten 3.

Wie is dan Allah, de god van de moslims?
De god van de moslims is de oudtestamentische Scheppergod, ook wel JHWH of Jehova genoemd. Hij is de god, die in zijn arrogantie beweert de enige, ware God te zijn. Hij is de jaloerse god, die geen andere goden naast zich duldt en strenge eisen stelt aan zijn maaksel, de mens, waar zij nauwelijks aan kunnen voldoen. Via Mozes, zijn knecht, legt JHWH bloederige offers vast in zijn Wet, de Tien Geboden.
Die Wet laat tegelijkertijd zien hoe slecht de mensen zijn! Dit alles is te lezen in de Boeken van het Oude Testament.

Wat is de bedoeling en positie van JHWH of Allah?
Onder het regime van de Scheppergod JHWH werd de mensheid getuchtigd en geslagen om zodoende rijp gemaakt te worden voor het Andere.“Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden.”
Jezus Christus kwam met ‘het geloof, dat geopenbaard zou worden’ door de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk van Zijn Vader.
“De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester”. Dit kunnen we ook lezen in de Galatenbrief.

“Waarom bestaat die wet dan eigenlijk? De wet liet mensen zien welke slechte dingen ze deden. De wet was dus nuttig, totdat Christus kwam. Want over Hem gaat de belofte”. Galaten 3 vs 19
Met ‘de wet’ worden de Stenen Tafelen met de Tien Geboden erop, bedoeld die Mozes van de Scheppergod ontving op de berg Sinai.

Onder het regime van de Scheppergod werd de wereld steeds dieper in duisternis gehuld, ingekapseld en weg gehouden van het Licht.

Niemand, die in de periode van het Oude Testament heeft geleefd, kon zich strikt aan de gegeven wetten houden en daaraan gehoorzamen. En niemand heeft de belofte van het binnengaan in het Koninkrijk, het eeuwige leven, gekregen. De mogelijkheid om het Koninkrijk te beërven is pas geopend bij de komst van onze Heer Jezus Christus, zo’n 2000 jaar geleden.

“Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen”. Hebreeën 11 vs 39.
Met ‘deze allen’ in de geciteerde tekst worden alle mensen bedoeld, die in de periode van het Oude Testament hebben geleefd; dat is de tijd voordat Jezus naar de aarde kwam.
“Want God had bepaald dat het allerbelangrijkste pas in onze tijd zou gebeuren: Jezus Christus zou op aarde komen en voor de mensen sterven. Pas dan zouden die mensen, samen met ons, gered worden”.
“In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde”. En zoals zij waren, zo zijn nu ook wij in deze wereld, die (nu nog) onder heerschappij van de Scheppergod staan.

Actuele stand van zaken voor de komst van Jezus Christus naar de aarde
“Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam om te vertellen over het ware licht opdat allen door hem geloven zouden. Johannes was niet zelf het licht, maar hij kwam om over het licht te vertellen. Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld, die hij zelf gemaakt had. Maar toen hij in de wereld was, begrepen de mensen niet wie hij was. Hij kwam bij zijn eigen mensen, maar die wilden niet in hem geloven”. Johannes 1 Dit is het resultaat van het dienen van JHWH, de Scheppergod: een wereld in duisternis, vervreemd van de hemelse Vader; een verloren wereld, uitgesloten van het Koninkrijk Gods.

Waarom kwam Jezus Christus naar de aarde?
“Toch waren er ook mensen die wel in hem geloofden. Aan hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven”.
Jezus Christus kwam op aarde om de ware bedoeling van Zijn hemelse Vader aan de mensen te brengen.
“Dit zei Christus toen hij in de wereld kwam: ‘Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik,” want dit staat in de boekrol over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’ Hebreeën 10 vs 5 ev

Hier sprak Jezus tot Zijn hemelse Vader, de alleen-goede God van alle christenen. Mijn egoïsme-lichaam (op)offeren om Uw wil te doen. Dit is het nieuwtestamentische Evangelie van het Koninkrijk, het Evangelie van mijn hemelse Vader. Hij is onze Vader, de Schepper van de nieuwe Mens in ons, door Wie wij roepen: Abba, Vader. Alleen christenen mochten kinderen van God worden. Dat betekent dat ze op een nieuwe manier geboren zijn. Niet op de gewone manier, uit een vader en een moeder. Maar op een hemelse manier, uit God. Dat kunnen we in Johannes 1 lezen: “Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God”.
Want “Christus zei dus dat God geen offers voor de zonden wil. God houdt niet van die offers, ook al worden ze gebracht volgens de Joodse wet”.

In Galaten 3 lezen wij dat “de wet zorgt er niet voor dat we goede mensen worden en eeuwig leven krijgen. Nee, om te krijgen wat God beloofd heeft, moeten we geloven in Jezus Christus”.

Allah of God
Het valt redelijkerwijs te begrijpen dat JHWH vanuit zijn positie van Alleenheerser geen concurrentie naast zich duldt. Dat heeft hij d.m.v. zijn knechten, Mozes en alle profeten, meer dan eens duidelijk kenbaar gemaakt: “Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet”.

Vele christenen zijn sinds het begin van de Kerkgeschiedenis op een verkeerd spoor gezet en vervolgd.

Het ware Evangelie werd al gauw door de Kerkelijke autoriteiten illegaal verklaard en haar volgers, de christenen, werden ‘ketters’ genoemd en belandden op de brandstapel.

Het bloed van de martelaren, die om hun geloofsbelijdenis vermoord zijn, heeft de geschiedenis van de mensheid rood gekleurd! Dat was toen, in de dagen van het Oude Testament al zo: “Sommige mensen werden mishandeld, anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Anderen kregen te maken met bespotting en geseling, zelfs met arrestatie en gevangenschap.

Weer anderen zijn met stenen doodgegooid, doormidden gezaagd of doodgestoken. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld Ze waren te goed voor deze slechte wereld. En daarom moesten ze wonen in woestijnen, in de bergen, in grotten, en in holen onder de grond”. Hebreeën 11 en dat is heden nog steeds zo.

Een totale wereldreligie komt er aan.
Om die reden is niet alleen de islam misschien wel de grootste misleiding van de mensheid, maar het grootste gevaar schuilt in de geloofsovertuiging onder het gros van de misleide christenen in de christelijke landen zelf! Het grote werk is dan ook niet om moslims tot het christendom te bekeren maar om christenen het ware geloof in Jezus Christus als enige reddingsmogelijkheid voor de mensheid bij te brengen.

Velen aanbidden in hun onwetendheid de god van de moslims; JHWH, die inderdaad geen Zoon heeft voortgebracht! Zij zijn misleid doordat zij geloven dat Jezus Christus de Zoon is van JHWH, de wrede god, die de slacht van onschuldige, gezonde dieren opeist om zonden van mensen te vergeven.

Daardoor heeft hun geloof schipbreuk geleden en zijn zij onverschillig geworden over de massale toestroom van moslimmigranten en over hun verderfelijke invloed op mens en maatschappij onder het mom van cultuurverrijking.

Zodra de Opname heeft plaatsgevonden zullen alle religies samenvloeien tot één wereldreligie onder leiding van de Paus: de aanbidding van de Antichrist.

Hij zal rond het midden van de week, na 3,5 jaren in de tijd van de Grote Verdrukking, de ‘gruwel die verwoesting brengt’, oprichten en zich in de herbouwde Tempel in Jeruzalem vestigen en aankondigen dat hij God is.

Velen zullen vanwege hun verkeerde geloofsovertuiging dan ten val komen en hem gaan vereren en aanbidden . . . .

2 reacties


  1. Mooi geschreven en duidelijk rob dat geloof ik ook groet anne

    Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *