De wereld in het boze

‘We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. We weten dat wij uit God voortkomen en de gehele wereld in het boze ligt’.
Betekent het dat degene, die weder geboren is, nooit meer kwaad wordt of enige zonde meer doet? Het antwoord heb ik in hoofdstuk 17 en 18 van mijn
boek al gegeven.

Met de uit God geboren mens wordt de weder geboren mens bedoeld. Hij heeft Christus in zijn hart gesloten. Hij leeft in geloof en vertrouwt op Hem, die voor hem gestorven is en uit de dood opgewekt. Daardoor heeft de duivel geen macht over hem. Hij laat zich leiden door dezelfde Geest, die ook Jezus Christus leidde toen Hij op aarde was. De Heilige Geest leidt deze mens naar het offeraltaar.

“Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u”. Hoe doe ik dat dan?
Dat kun je lezen in het volgende vers: “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is”. Het is het bewustzijn, in dit geval: de Geest van God, die jou aanwijst wat jij van jouw zelf dient te offeren!

Het ‘Ik ben’ van de Waarheid
Dat ‘Ik Ben’ ieder mens aanstuurt wil zeggen dat zijn gedrag, zelfs zijn hele wezen, gestuurd en bepaald
wordt door ‘iets’ buiten hem wat wel zijn aandacht heeft en waar zijn aandacht naar toe gaat, maar waar hij toch geen vat op heeft.
In mijn boek heb ik reeds uitgelegd dat er slechts twee Goden zijn. Elk mens wordt geleid door één van beide. Jezus zegt hier dit over: “Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen.”
Het is de tegenpartij, de Antichrist, die het goede zaad van het Woord vernietigt, verpulvert en verstrooit.

Het ‘Ik ben’ van de illusie
De andere ‘Ik ben’ is de
god van de waan, die met zijn vele gezichten de mensen verleidt en misleidt tot allerlei drogredenen waardoor zij steeds meer verstrikt raken in zijn web, de matrix. Wie zich door de demiurg laat misleiden zal zijn levensdoel op aarde, althans voor dit leven, mislopen.

“Wij weten dat Gods Zoon naar de wereld gekomen is. Hij heeft ons de ware God van dichtbij leren kennen. Wij zijn verbonden met de ware God omdat we verbonden zijn met zijn Zoon, Jezus Christus. Hij is de ware God, alleen bij hem is het eeuwige leven”. Want ieder die uit God geboren is, ziet dat de gehele wereld in de macht van de duivel is. De vraag die in elk weldenkend mens tevoorschijn zou behoren te komen luidt: Hoe heeft het zover kunnen komen?
Het antwoord kun je in het volgende vers van de Johannesbrief lezen: Kinderkens, wacht u voor de afgoden!

De grote misvatting
De grote dwaling waardoor de wereld in het boze, de macht van het kwade, terecht is gekomen is wel dat de meeste mensen geloven dat de duivel of satan de god is van deze wereld.

De satan is een gevallen aartsengel, die vele engelen met zich mee wist te krijgen in zijn streven om god gelijk te worden. De satan is vanwege deze hoogmoed uit de hemelen geworpen waar de god van deze wereld, de Scheppergod, zijn woonplaats heeft. Het is de Scheppergod als Hoofdarchont, die met zijn archonten de hemel en de aarde hebben geschapen, zoals wij dat kunnen lezen in het Boek Genesis.

De god van deze wereld
Wanneer wij de Bijbel opslaan en lezen: “ . . . we hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid: we gaan niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet, maar maken de waarheid openlijk bekend. Zo bevelen we ons ten overstaan van God aan bij ieders geweten. Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is”, dan moeten wij bedenken dat het vermogen om te scheppen alleen aan een god is voorbehouden en zeker niet aan een engel; (aarts)engelen
zijn dienende geesten en geen goden!

Afgodendienaars
Afgodendienaars prediken de verkeerde god als zijnde de ware God. Zij zijn leugenpredikers die het volk (mis)leiden naar de hellepoorten van het dodenrijk. Zij prediken de Scheppergod JHWH als de enige ware God; JHWH die in principe geen goedheid en geen erbarmen kent!
De demiurg, zoals JHWH ook genoemd wordt, is in feite de regelrechte tegenpool van de Hemelse Vader.

Gnostici leren dat er eens een Demiurg was die de mensheid gevangen hield. En toen kwam Christus om de mens te leren zichzelf van de Demiurg te bevrijden. Dat deed Christus niet voor ons, de mens bevrijden, nee dat moet elk mens zelf doen. Maar je kon wel van de Christus leren hoe je dat moest doen. Ja, dat is zeker een heel ander verhaal dan dat van het  traditionele christendom.

Jezus zegt hier dit over: “Niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft, en dan kan hij zijn huis leegroven”.
Het traditionele christendom legt een sluier over het evangelie van het Koninkrijk zodat de gedachten van degenen, die naar hen luisteren, verblind worden. Immers, het dienen van een verkeerde god leidt tot verkeerde beeldvorming met verkeerde uitingen in het dagelijkse leven.

De tweede dood is de poel van vuur
De Schrift spreekt van ‘de tweede dood’ als een poel van vuur. “Wat is dan de eerste dood?” zal je je vast afvragen.
Het antwoord op deze vraag kun je hier lezen: “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald . . . . opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig wordt voor God” en hier: “U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn”.

De mens van nature is ‘dood’. De ‘goed bedoelende mens is ‘dood’. Hij is ‘dood’ terwijl hij zijn leven leeft op aarde en gaat de tweede dood tegemoet als hij overlijdt.
De huidige Aquarius impulsen richten zich tegen de onstandvastigen in het geloof; de slappelingen, die willoos de leugenpredikers volgen die op verwerpelijke wijze vorm geven aan het verkeerde principe. De zwakheid is gelegen in het kritiekloos opvolgen en verbreiden van het verkeerde principe, het principe van de god van deze wereld.

Het stelselmatig binnendringen van het verkeerde principe, bijvoorbeeld door de overheid, in de meest persoonlijke zaken en rechten doet de mens mettertijd zijn persoonlijke zelfstandigheid verliezen.
De praktijk van het dagelijkse leven laat te vaak mensen zien die door hun tegenwoordige aard het verkeerde principe steunen. Deze slachtoffers, de gevallenen door het verkeerde principe, hebben feitelijk dezelfde wezensaard als de Demiurg.

Blijf standvastig in jouw geloof
“En Hij heeft jou, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit jouw slechte daden, nu ook verzoend door de dood van Zijn aardse lichaam, om jou heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, als je tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en je niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, . . . “
Het juiste principe bewerkt de omschakeling van verkeerde verlangens door geestelijke inzichten!

2 reacties


 1. Volgens mij is er maar 1 god de God van adam abraham jacob en izak
  Of je dit nu scheppersgod noemt of jaweh
  Er is geen verschil
  Wel als je alah roept en jezus niet als zijn zoon erkend is dat een andere god?

  Beantwoorden

  1. Dat klopt wat je zegt, dat er maar één god is en dat is de god van deze wereld, die de hemel en aarde met daarop de mens Adam geschapen heeft, zoals het eerste Boek van de Bijbel verhaalt. En ik ben het ook met jou eens als jij zegt dat die god de god is van Abraham, Izak en Jacob.

   De grote misvatting, die onder vele christenen leeft, is, dat de god, die wij zonet benoemden, óók de God en Vader van onze Heer Jezus Christus is.
   Deze dwaling heb ik in meerdere hoofdstukken – zie bijv. ook het eerstvolgende hoofdstuk – weerlegd. Daarin heb ik, aan de hand van diverse teksten en citaten in de Bijbel, aangetoond dat er een Hogere Macht is, die boven de god van Abraham, Izak en Jacob gesteld is.

   Welnu, om de ene god van de Andere te onderscheiden heb ik enkele gangbare namen gegeven aan de schepper van hemel en aarde enerzijds en aan de God en Vader van Jezus Christus, onze Heer anderzijds.

   De Joodse Kabbala verhaalt over de Twee Gezichten van de Scheppergod (of Jehova, JHWH, de god van hemel en aarde met daarop de mens, Jahweh en vul zelf de diverse gangbare namen maar voor hem in die bekend is onder de diverse geloofsrichtingen):
   1. het goede aanzicht als de god van de meeste christenen: god en
   2. het kwade aanzicht als de god van de moslims: Allah.
   M.a.w. zijn Jahweh en Allah de twee aanzichten van dezelfde god. De Koran spreekt zich duidelijker dan de Bijbel uit, dat deze god geen zoon heeft voortgebracht.

   Vergelijk het bovenstaande met dit voorbeeldje:
   Pietje is directeur van KPN en getrouwd met Marietje; zijn kinderen heten Jan en Klaas.
   Ondanks de vele namen: directeur van KPN, echtgenoot van Marietje, vader van Jan en Klaas, hebben we het over één en dezelfde persoon, Pietje.

   Evenzo heb ik herkenbare namen moeten “verzinnen” omdat wij feitelijk met twee goden te maken hebben.

   Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *