De periode na de Opname

Veel mensen, ook vele christenen, geloven dat op ‘de Dag des Heren’, waarover in de Bijbel geschreven staat, alle onrecht op aarde uitgebannen zal worden en gerechtigheid en vrede zal zegevieren over wereld en mensheid. Zij zien uit naar die ‘dag’ dat natuurlijk niet een dag inhoudt van 24 uren, maar een periode inluidt waar vooral liefde de boventoon zal voeren.

Dit is een grote misvatting. Zoals ik al aangaf breekt de Dag des Heren aan zodra de uitverkorenen zijn weggevoerd naar een gebied buiten de matrix, of wel: het Koninkrijk Gods.
‘Jullie verlangen naar de dag dat de Heer komt. Maar wat zal die dag brengen? Alleen donker en geen licht. Het is een verschrikkelijke dag’!

Wat de profeten zeggen
De profeet Zefanja zegt over die Dag: ‘Het duurt niet lang meer tot de Heer komt. Dat zal een verschrikkelijke dag zijn. Nog maar even en het is zover. Je zult het wel horen! Ook de dapperste mensen zullen dan schreeuwen van angst. De woede van de Heer is groot. De dag dat hij komt, zal een dag zijn van angst en ellende. Het zal een dag zijn van storm en verwoesting, een donkere dag zonder licht, een dag van zwarte wolken. Dan waarschuwt het alarm voor gevaar: het is oorlog! Sterke steden worden verwoest, de torens op de muren storten in.
Dan zullen de mensen bang zijn voor de Heer. Want ze hebben dingen gedaan die de Heer verboden heeft. Ze zullen rondlopen zonder doel, alsof ze blind zijn. Ze gaan dood, hun bloed stroomt over de straat. Hun lichaam ligt te verrotten. Ze hebben niets aan hun geld, dat kan hen niet redden als de Heer woedend is.’

De kwade machten en boze geesten in de atmosfeer, in de lucht die ons omringt, treffen hun voorbereidingen totdat het moment aanbreekt waarop de Opname plaatsvindt. De aanwezigheid van de weder geborenen in Christus, die de komst van hun Heer verwachten, houdt de uitvoering van de wetteloze machten tegen.
De antichrist WEET van de opname van de uitverkorenen en dat zij de belemmering vormen voor zijn openbare optreden.

Complottheorieën worden dan werkelijkheid
Nu is het nog gemakkelijk om alle bedreigingen en onheilstijdingen waar ik, zowel in mijn boek als op deze site over schrijf en alternatieve media over schrijven, af te doen als complot denken.

De Heer zegt: ‘Op die dag zal ik de zonen van de koning en alle hoge ambtenaren straffen. En ook iedereen die de gewoontes van andere volken overneemt, en iedereen die rekening houdt met andere goden. Ik straf ook iedereen die steelt en moordt voor de koning. Ik straf hen allemaal op de dag dat ik kom.’

Steeds meer mensen laten zich hun nationale identiteit bereidwillig afpakken door in te stemmen met de massa-immigratie van ‘vluchtelingen’ uit islamitische landen. Sterker nog: het christelijke geloof maakt in snel tempo plaats voor de islam in het maatschappelijke leven.

‘Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien maagden die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs’.

Christenen, die zich niet hebben bevlekt met een andere man, de demiurg, worden in deze gelijkenis ‘maagd’ genoemd. Alle tien zijn de geroepenen, maar slechts vijf worden uitverkoren; zij worden de Bruid van Christus genoemd.

‘De dwaze maagden hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. Ze hebben wel een lamp bij zich, maar geen olie om de lamp te laten branden. De wijze maagden hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in’.
Het wachten op de bruidegom laat op zich wachten. Dat is de tijd waar wij nu, zo vlak voor de Opname, nog in leven.

‘Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat wekte de maagden en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze maagden zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.”
Hier komt het onderscheid tevoorschijn tussen de ware christenen en de ‘naam’christenen; wie het innerlijke, verborgen leven met Christus in hun hart hebben en wie dat niet hebben.

In vroeger dagen was de olie uit stuk geslagen olijven het meest geschikt als lampenolie. De ware christen heeft zijn ego, ‘de oude mens’, door de Geest van Christus stuk laten slaan op de rots van Waarheid in tegenstelling tot de ‘naam’christen, die genoegen nam om voor het oog van de mensen christelijk te zijn.

‘De wijze maagden antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.”
Het volgende vers geeft de terugkeer van Jezus weer om Zijn Bruid tot Zich te nemen.

‘Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd’.

Helse machten breken los
Zolang de kinderen des lichts nog op aarde zijn wordt de duisternis nog tegen gehouden. Denk maar eens aan een kaars, die je in een donkere kamer aansteekt. Maar wordt de kaars weggenomen, dan is er niets meer dat de duisternis tegenhoudt. De profeten zeggen, dat er geen licht zal zijn in die tijd.
Demonische machten hebben dan onbeperkt gelegenheid om hun boze natuur bot te vieren en wordt openbaar, wat hun kwalijke aard in werkelijkheid is. Het zal een verschrikkelijke tijd zijn en de mensen zullen vreselijk veel door moeten maken.

‘Mensen die slecht leven en niet op God vertrouwen, zijn bang. De zondaars in Sion sidderen, de goddelozen worden door angst bevangen’.
‘Enige tijd later kwamen ook de andere maagden. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt’.

Voor de achterblijvers is alles nog niet verloren
De grootste zonde die men kan begaan is ongeloof! Jezus zei tegen zijn volgelingen: ‘Luister, dit is de waarheid: het is alleen maar goed voor jullie dat ik wegga. Want anders kan jullie helper, de heilige Geest, niet komen. Ik zal hem naar jullie toe sturen als ik bij God ben’ vlak voordat Hij de aarde verliet.

‘De helper komt om alles duidelijk te maken. Hij maakt duidelijk wat zonde is: dat mensen niet in mij willen geloven. Hij maakt duidelijk wat Gods goedheid is: dat ik naar de Vader ga. (Daarom zullen jullie mij dus niet meer zien.) En hij maakt duidelijk wat het oordeel is: dat Satan, de heerser van deze wereld, gestraft wordt’.

De eerste kans om tot geloof te komen hebben jullie gemist door je ongeloof. De deur is dicht. Niemand kan meer tot de Bruiloft worden toegelaten.  Wanneer je aanklopt zal je te horen krijgen: ‘Ik ken jou niet’. Toch is er nog één kans, de laatste, om uit de matrix te komen wanneer je alsnog je knieën buigt en je verootmoedigt voor God, de Vader en het offer van Jezus erkent, die ook voor jouw zonden is gestorven, of beter gezegd: vermoord.

‘Daarna zag ik een grote groep mensen uit de hele wereld, van alle volken en talen. Het waren zo veel mensen dat niemand ze kon tellen. Allemaal hadden ze witte kleren aan en hielden ze palmtakken in hun handen. Samen stonden ze voor de troon van God en voor het lam. Ze riepen: ‘De redding komt van onze God, die op zijn troon zit, en van het lam.’ Het lam is Jezus Christus die geslacht werd als offer voor onze zonden. En wie zijn die grote groep mensen?

‘Dat zijn de mensen die bij Christus horen, die voor hen is gestorven. Zij hebben de tijd van het zware lijden meegemaakt, maar ze zijn Christus steeds trouw gebleven. Daarom mogen ze nu witte kleren dragen en voor de troon van God staan. Dag en nacht vereren ze hem in zijn tempel in de hemel. God zal altijd bij hen zijn. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben. Ze zullen geen last hebben van de hete wind en de brandende zon. Want het lam, dat vlak bij Gods troon staat, zal hen beschermen. Het lam brengt hen naar een bron met water dat eeuwig leven geeft. En dan zal God al hun tranen drogen. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *