De tijd voorafgaand aan de Opname

‘Jullie moeten vooral niet vergeten dat er aan het einde van de tijd mensen zullen komen die jullie geloof belachelijk maken. Het zijn mensen die hun eigen slechte verlangens volgen. Ze zeggen: ‘Lang geleden is beloofd dat ​Christus​ terug zou komen. Maar hij is er nog steeds niet! Sinds het begin van de wereld is er nooit iets veranderd.’

Een van de signalen van onze tijd is de steeds luider klinkende roep dat het evangelie van Jezus Christus is afgeleid van verhalen over oude heidense goden.
De christelijke feestdagen, zoals het kerstfeest, waar christenen de geboorte van Jezus gedenken, wordt geleidelijk aan herleid tot een, van oorsprong, heidens feest. Zo wordt geleidelijk aan de tijd rijp gemaakt om het christelijke geloof uit de wereld te verwijderen.

Kijken wij naar het onderwijs op de scholen, waar onze jeugd te maken krijgt met multiculturele klasgenoten, dan constateren wij een trend naar geleidelijke afschaffing van christelijke waarden en normen; religies als het christendom hebben alleen maar kwaad en ellende op de wereld gebracht.

Intussen is de RK-leider bezig om christendom, islam en andere wereldreligies samen te voegen tot een nieuwe spiritualiteit die de wereld één zal maken. Dit idealistische wereldbeeld is voor veel mensen aantrekkelijk om na te streven; zeker wanneer een maatschappij wordt voorgespiegeld met nieuwe idealen, een nieuwe beschaving, een nieuwe manier van leven, van opvoeding, van religie enz.

Standhouden in een wereld van verval
‘Zorg dat je blijft geloven, en dat je van binnen eerlijk bent tegenover God. Sommige christenen vonden dat niet belangrijk. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend is hun geloof nu verdwenen; net zoals een schip dat gezonken is heeft hun geloof schipbreuk geleden’.

De barensweeën betreffen de periode van afval van dit allerheiligst geloof, die vooraf gaat aan de Opname van alle wedergeboren christenen bij de wederkomst van Jezus Christus.

Uit voorgaande hoofdstukken kun je opmaken dat wij het cruciale moment naderen dat te vergelijken is met een vrouw die pijnen heeft te doorstaan alvorens te bevallen. Voordat de bevalling zich aandient wordt alles zorgvuldig voorbereid en in gereedheid gebracht.

Het cruciale moment van de bevalling, vertaald naar deze tijd, is: de Opname van degenen, die Jezus toebehoren. Daarna breekt ‘de Dag des Heren’ aan; een periode van zo’n 7 jaren.

Zoals ik zojuist heb uitgelegd zullen velen zich hebben afgekeerd van het geloof om naar allerlei fabeltjes te luisteren, zodat hun geloof schipbreuk lijdt.
De demiurg en zijn Archonten konden zich nog niet ten volle bekendmaken zolang de ware christenen, in tegenstelling tot de ‘naam’christenen, zich nog op deze aarde bevinden.
Wij nemen allerlei tendensen waar die wachten op de uitvoering ervan om de mensen tot grotere slavernij te dwingen. Kwade machten vinden hun gewillige medewerkers onder hooggeplaatste leden van koningshuizen, uit het bedrijfsleven, onder regeringskringen, politici, enz. in ruil voor macht, eer en geld.

De wetteloze mens wacht zijn tijd af
‘Vrienden, luister goed. Op een dag komt onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus​ terug, en wij zullen dan voor altijd bij hem zijn. Maar let op: sommige mensen zeggen dat het nu al zover is! Als je zoiets hoort, raak dan niet meteen in de war. Raak niet in paniek. Want het is niet waar!’
Inderdaad zijn in het verleden, door allerlei religieuze bewegingen al vele valse voorspellingen gedaan! Zij hebben niet gewacht op het teken in de hemel dat Jezus’ terugkeer aankondigt. We lezen verder:

‘Laat je niet bedriegen, op geen enkele manier! Want voordat de ​Heer​ komt, zal er eerst nog iets anders gebeuren. De mensen zullen in opstand komen tegen God’.
De ​dag van de ​Heer​​ breekt namelijk niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan.

Met ‘de wetteloze mens’ wordt vooral het gedachten -collectief van ons, mensen, bedoeld. Hoeveel mensen geloven tegenwoordig nog dat buiten deze matrix een almachtig God is die Zich laat vinden door degenen die Hem ernstig zoeken?

Als deze moeite, om het nodige onderzoek naar Waarheid te doen, ontbreekt, dan raakt men ‘als vanzelf’ in de kwaadaardige netten van de demiurg en zijn Archonten verstrikt.

‘Die wetteloze mens zal zich verzetten tegen alles wat goddelijk of ​heilig​ genoemd wordt. Want hij vindt alleen zichzelf belangrijk.’

Herkennen jullie hier het New Age-evangelie als nieuwste stroming van de laatste tijd niet in? Heb ik jullie in mijn boek ‘Twee Goden’ hier niet eerder voor gewaarschuwd? Die godloze gedachten, die zich als collectief in de astrale, niet-zichtbare atmosfeer om ons heen bewegen, proberen onze gedachten te doordringen en te beïnvloeden op zo’n subtiele wijze, dat wij zelfs gaan geloven dat die gedachtespinsels van ons eigen brein afkomstig zijn.

Spoedig zal het moment aanbreken dat die gedachten-concentraties zich gaan manifesteren in de wetteloze mens, als individu.

De wetteloze mens maakt zich bekend
Rond het midden van de periode, na de terugkeer van Jezus, zal de wetteloze mens, ook ‘Antichrist’ genoemd, zich in het openbaar bekendmaken door zich te vestigen in de tempel te Jeruzalem (zie tekening in het vorige hoofdstuk).

‘Hij zal in de tempel op de troon van God gaan zitten, en zeggen dat hij God is’. Hij zal alles, wat goddelijk en ​heilig​ is, bestrijden en zich erboven verheffen om in Gods tempel plaats te nemen. Gedurende de tijd van de barensweeën, dat is de tijd tot aan de Opname, is de Antichrist in het geheim aan het werk. Lees over zijn geheime voorbereiding o.a. in ‘mijn persoonlijke visie op het nieuws’  hier op de site.

‘Maar hij kan de macht nog niet grijpen, want er is iemand die hem tegenhoudt. En jullie weten wel wie dat is. Maar straks zal degene die hem tegenhoudt, er niet meer zijn. Dan zal de wetteloze mens de macht grijpen, op het moment dat God bepaald heeft’. Het is duidelijk dat degenen, die straks door Jezus meegenomen worden, de Antichrist weerhouden om zich ten volle bekend te maken’!

De komst van de Antichrist is het werk van Satan. Die wetteloze mens zal de macht hebben om wonderen en andere bijzondere dingen te doen. Met groot machtsvertoon en valse tekenen zal hij allen, die verloren zullen gaan, met zijn kwaadaardigheid verleiden. Zo kan hij de mensen bedriegen.

‘Er zijn mensen die gered hadden kunnen worden, maar die niet in de waarheid wilden geloven. Met die mensen loopt het verkeerd af. Zij zullen allemaal door hem verleid worden. Want ze hebben de ​liefde​ voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.
Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen, verkeerde ideeën krijgen en in leugens gaan geloven. Alle mensen die niet in de waarheid geloven, zullen veroordeeld worden. Want ze hebben gekozen voor onrecht en ​het kwaad’​.

Blijf standvastig.
Aan het einde van ‘de ure der verzoeking’ dat zo’n 7 jaren duurt, komt Jezus Christus, vergezeld van Zijn meegenomen heiligen bij de Opname, terug en de wetteloze mens ‘doden met de adem van Zijn mond en vernietigen door de aanblik van Zijn komst’.

‘Maar jullie, geliefden van de ​Heer​, heeft Hij als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die ​heilig​ maakt en door jullie geloof in de waarheid. Vrienden, twijfel niet, maar houd vast aan de juiste uitleg van het goede nieuws. Wees standvastig en blijf bij de traditie waarin jullie onderwezen zijn, in woord en geschrift’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *