Wie of wat is onze Schepper en wat wil Hij met ons?

In vorige hoofdstukken heb ik al opgemerkt dat de halfgod, die de hemel en de aarde met daarop de mens, zichzelf weliswaar de enige, ware God noemt binnen de aan Hem toegemeten Ruimte of Universum; maar buiten deze schepper of Demiurg een Hoger Almachtige boven hem is.

De Almachtige God en Vader van onze Heer Jezus Christus is de Schepper van de nieuwe mens. Het Nieuwe Testament vertelt hierover; dit type mens betreft alle weder geborenen.

De Demiurg is de Schepper van de ‘gewone’ mens, die in de Schrift: de oude mens genoemd wordt. Deze gewone doorsnee-mens wordt door de Demiurg en zijn engelen, de archonten, gevangen gehouden binnen zijn Universum, de Matrix.

Jezus Christus kwam op aarde om de mens te leren hoe zij zichzelf van de macht van de Demiurg, en daarmee uit de Matrix, konden bevrijden. Jezus gaf de mensen de ene Waarheid, zodat zij de Weg konden gaan die tot het eeuwige Leven leidt!

De meeste voorgangers en kerkelijke leiders prediken een verkeerde Jezus, als Zoon van de schepper Demiurg, zodat hun toehoorders gevangen blijven door te geloven in hun misleidende preken: “Wij kunnen niets doen. Wij, mensen, zijn geboren zondaars. Christus moet ons bevrijden, en dat doet Hij ook; wij hoeven alleen maar in Hem te geloven”.

Wie of wat is onze schepper Demiurg?
In mijn boek “Twee Goden” heb ik al het e.e.a. over dit arrogante wezen verteld. Hij schiep zich een eigen wereld als voorstelling van de Werkelijkheid. Dit zelfgeschapen beeld van de Werkelijkheid, dat in feite een waan- of illusiewereld is, houdt hij voor de werkelijkheid zelf.

En dit is precies wat de Demiurg zijn schepselen doet geloven; dat deze schijnwerkelijkheid of schaduwwereld de enige werkelijkheid is. Omdat die schaduw-werkelijkheid niet verbonden is met de echte werkelijkheid raken de mensen die daarin geloven verdwaald als in een doolhof. Zij trachten te ontkomen aan de bittere chaos maar zij weten niet hoe ze zich er doorheen moeten komen.’

Jezus benoemt deze situatie als volgt: “Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Jullie moeten dus met Mij verbonden blijven en naar Mijn woorden luisteren. Dan zal alles wat je vraagt, gebeuren. Jullie zullen dan, als leerlingen van Mij, veel goede dingen doen. Zo maken jullie de hemelse macht van mijn Vader zichtbaar”.

In de wereld van angst verstrikt.
Wie zich in een beeld van de werkelijkheid bevindt dat niet verbonden is met de werkelijkheid zelf, raakt in zichzelf ontworteld; hij verliest het contact met de Werkelijkheid in zichzelf. Zo iemand verdwaalt in een wereld van angst, omdat hij zijn innerlijk kompas kwijt is geraakt: wat is Waarheid en wat is waan?

In die wereld van angst ‘waren zij onwetend van hun oorsprong, daar zij deze niet zagen. Doordat dit zich uitte in angst en verwarring en instabiliteit en twijfel en verdeeldheid, waren er veel waandenkbeelden en loze onzinnigheden waaraan zij leden, alsof ze in slaap gedompeld waren en zij vielen aan verwarde dromen ten prooi. Tot het moment dat zij die dit alles meemaken wakker worden: zij die in al deze verwarringen waren, zien dan niets, omdat het geen reële dingen zijn’.

Wat willen de Demiurg en zijn engelen, de Archonten, met ons?
Archonten zijn onze aura’s binnengedrongen en hebben deze waanzinnig, routinematig, angstig, begerig, gewelddadig en berekenend gemaakt. Stel onze aura, waarbinnen onze gedachten en gevoelens leven, voor als een soort lichaamshuis. Door daar in binnen te breken maken zij ons bewustzijn tot hun bewustzijn.

Dit bewustzijn is onregelmatig, tegenstrijdig, chagrijnig en gevuld met angst om ieder moment ontdekt te worden. Zij beïnvloeden onze existentiële vervreemding, zodat wij niet langer in contact zijn met onze werkelijke Ik. Ze maken gebruik van ons, door ons als vee of laboratorium dieren te behandelen. Zij voeden zich met negatieve emoties, in het bijzonder met angst en zielenleed.

Zoals ik reeds eerder schreef hebben deze geavanceerde, parasitaire wezens de mens een religieuze traditie opgelegd ter vervanging van de Eredienst aan zijn ware God. De allermeeste gelovigen hebben het niet eens door dat  de Hebreeuwse god YHWH (Jehova) en de Islamitische Allah van de moslims bizarre vermommingen zijn van dezelfde god, hun schepper.

Het geloof bij beide gemeenschappen verwerpt, uit angst, daarom ook dit idee van parasitisme door anorganische wezens of meer geavanceerde wezens, die verantwoordelijk zijn voor de bloederige en wreedaardige gebeurtenissen op aarde.

En wat nu?
Wij zien dat het bij de traditionele verkondigingen om niets meer gaat dan het geloof in wat Jezus toen en daar gedaan en gezegd heeft. De verkondiging lijkt zo niet meer in te houden dan te geloven en het kunnen nazeggen, dat wij slechts “in Hem hoeven te geloven, dan zijn wij behouden”; de lippendienst.

Daardoor is het voor mensen niet gemakkelijk om door te dringen tot het hart van het christelijke geloof en om tot een persoonlijke relatie met de Opgestane Heer te komen. Dankzij de wedergeboorte zouden zij komen tot de verlossing van geest, ziel en lichaam, zodat zij met recht kunnen zeggen in Christus een nieuwe schepping te zijn.

“Jezus zei tegen de Joden die in hem geloofden: ‘Mijn boodschap moet in jullie hart zijn. Alleen dan zijn jullie echt mijn leerlingen. Dan zullen jullie de waarheid kennen, en daardoor zullen jullie bevrijd worden. Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn”. De macht van de Demiurg is gebroken en je bent bevrijd (verlost) uit de Matrix, die jou daar vele levens lang in gevangen hield!

2 reacties


 1. Jehovah God heeft in eerste instantie de schepping goed gemaakt, hij schiep het Heelal, het universum. De zon de maan en de aarde, en de andere planeten van ons zonnestelsel. Verder de hemelse engelen, en later de dierenwereld en de mensenwereld, Adam en Eva!
  Maar er ging iets fout, want een van die volmaakte engelen, de engelen zijn volmaakte geestelijke wezens, en zijn geschapen met een volmaakte eigen mening, bemoeide zich met de schepping en met Adam en Eva, als een jong kind eigenwijs zou zijn tegen zijn vader of tegen zijn moeder!
  Want jehovah God had voor de mens zijn wetten gesteld, ze mochten niet van de boom eten in het midden van de hof. Deden ze dit toch dan verloren ze zoals de Bijbel dit zegt, hun leven, dit was onherroepelijk. Satan de gevallen engel wist dit die hen misleiden, dat gebeurden later!
  En waar de mensheid van nu nog de wrange vruchten van plukt, want het paradijs moed nu nog na al die jaren hersteld worden, maar het einde nabij. volgens de Bijbelse tijdrekening, zal over 14 jaar na de Grote Verdrukking de oorlog van Armageddon over de aarde komen, waarna dan het vernieuwde paradijs hersteld zal worden!

  Beantwoorden

 2. Wanneer een jong kind eigenwijs zou zijn tegen zijn vader of zijn moeder dan corrigeert zijn ouders dit jonge kind vanwege zijn ongehoorzaamheid, zodat hij van zijn fout(en) leert.
  Dat is de gebruikelijke gang bij het opvoeden van kinderen.

  Dat Jehovah God zijn kind, de mens, door die ene ongehoorzaamheid een onherroepelijke straf oplegt dat duizenden jaren, van generatie op generatie, voortduurt tot heden toe geeft aan dat wij te maken hebben met een kwade Jehovah God.

  Een vader, die zijn jonge kind na een ongehoorzaamheid de onherroepelijke straf oplegt dat niet alleen zijn kind, maar ook dat het hele nageslacht van zijn kind door die straf getroffen wordt en hen allemaal voortaan de toegang tot zijn huis (het Paradijs) verbiedt, zal door een aardse rechter onmiddellijk van zijn vaderschap ontheven worden en uit de maatschappij verwijderd worden door hem een bepaalde tijd TBS met dwangverpleging op te leggen.
  Aan zo’n Jehovah God wil ik daarom mijn leven niet toevertrouwen!

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *