2017. Een gelukkig nieuwjaar?

Het uitverkoren volk zijn nog steeds de Israëlieten. Voor allen onder hen die niet tot het ware geloof zijn gekomen zal dit jaar een rampjaar worden. Zoals ik al eerder schreef zijn de West-Europese en Angelsaksische (vnl. Engelssprekende) volkeren de afstammelingen van de Tien Stammen van Israël. Zij zijn na hun verbanning nimmer meer naar hun eigen land Israël teruggekeerd; op enkelen na.

Deze landen hebben de stem van hun Herder herkend. Jezus zegt daarover in Johannes 10: “Ik ben de goede herder. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zorg ik voor de mensen die bij mij horen. Ik geef mijn leven voor die mensen. Want ik ken hen, en zij kennen mij. Net zoals ik de Vader van dichtbij ken, en zoals Hij mij van dichtbij kent.
Ook buiten Israël zijn er mensen die bij mij horen. Ook voor hen moet ik zorgen. En ook zij zullen naar mij luisteren en mijn volgelingen worden. Alle mensen die bij mij horen, zullen één grote kudde met één herder zijn.”

De stammen, die ‘bij Mij horen’ zijn de beide Judese stammen Juda en Benjamin; zij zijn de huidige bewoners van de Staat Israël; de Joden.

Met ‘ook buiten Israël zijn er mensen die bij Mij horen’ bedoelt Jezus de overige Tien Stammen, die na hun verbanning over de wereld zijn uitgewaaierd; de christelijke landen. Tot zover een stukje historie om duidelijk te krijgen welke mensen door Hem aangesproken worden.

Door de tijden heen zijn de allermeeste christenen slachtoffer geworden van grove misleiding in hun geloofsleven. Daardoor zijn zij gaan geloven in een verkeerde god; een god die door de gnostieken de Demiurg genoemd wordt.

Deze Demiurg is de schepper van hemel en aarde, inclusief de mens. Hij is de god, die in vrijwel alle religieuze kerken, groeperingen en sekten vereerd en geprezen wordt als de enige, ware God. Hij houdt de mensen gevangen binnen zijn schepping, de matrix.

De Demiurg-  in feite de oudtestamentische halfgod-  maakt zich kenbaar als de Enige, die geen andere god(en) naast zich duldt. Hij is wraakzuchtig, ongenadig, bloeddorstig en jaloers. Toch beweert hij van zichzelf dat hij vergevingsgezind, rechtvaardig en barmhartig is.

Wie open-minded en met name de eerste 5 Bijbelboeken doorleest en het vervolg van het Oude Testament kan niet anders dan tot de conclusie komen dat wij met een leugenachtig wezen te maken hebben!

Mijn persoonlijke ervaring in gesprekken is, dat de relatie van de meeste christenen met hun schepper meer weg heeft van een advocaat tot zijn cliënt dan van een God tot Zijn kind. Dit verkeerde Godsbeeld heeft direct tot de logische conclusie geleid dat Jezus Christus de Zoon is van deze arrogante godheid!

Wie zijn geloof op dit verkeerde fundament heeft gebouwd zal de kwalijke gevolgen daarvan ondervinden; zijn geloof zal geen stand houden. Dit is mijn voornaamste reden om een vraagteken te zetten achter de titel van dit hoofdstuk.

Dit jaar zal namelijk een periode inluiden van toenemende natuurrampen, vernielingen, moord en doodslag, enz. Er zal deze komende tijd behoorlijk aan de wereldboom geschud worden.
Wij weten dat de overheden duivelse machten zijn en onze politieke regeringsleiders ten dienste staan van deze kwade machten.

Dit heb ik reeds in meerdere toonaarden aangegeven. Toch stuit ik hiermee op veel verzet: negeren, wegkijken, feiten ontkennen en afwijzen; niet durven kijken, bewust de ogen sluiten en verdoezelen zodat men op een later moment zal kunnen zeggen: Oeps, dat hadden wij niet geweten!

Ik noem het maar de ‘Balkenende-mentaliteit’, genoemd naar de premier die zich regelmatig verontschuldigde, zodra er belastend bewijsmateriaal ter tafel kwam, met: ‘Ik wist het toen niet, maar met de kennis van nu zou ik toen een andere beslissing hebben genomen’.

Met rasse schreden zullen alle verborgen en duistere zaken in de komende tijd plotseling aan de dag komen. Vergelijk het met een slangenei dat openbarst en er een giftige adder tevoorschijn komt. Dit geldt zowel voor alle misdadige praktijken van het slangengebroed: onze wereld- en regeringsleiders, als voor onze verborgen, innerlijke motieven van ons geloof.

2017 is de tijd van grote ellende op aarde een tijd dat alle mensen het heel moeilijk zullen hebben. Hun geloof zal worden beproefd. Maar de ware gelovigen worden beschermd. “Want Ik heb gezegd dat jullie Mij trouw moesten blijven, en daar hebben jullie naar geluisterd. Ik zal snel komen. Blijf in Mij geloven, dan kan niemand jullie het eeuwige leven afnemen”.

Laten wij met een oprecht hart vanuit een juist geloof de enige God en Vader van Jezus Christus danken en Hem eren die in het laatste Bijbelboek tot ons zegt: “Omdat u trouw bent gebleven aan Mijn gebod om stand te houden, zal Ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *