Het Lichaam van Christus

Zoals ik al eerder besproken heb storten bij het einde van elk tijdperk de oude bolwerken en systemen in om plaats te maken voor nieuwe energieën.

Jezus zegt er dit over: ‘Jonge wijn moet je niet bewaren in oude wijnzakken. Want oude zakken scheuren open door de jonge wijn. Dan zijn je wijnzakken kapot en stroomt de wijn weg. Je moet jonge wijn bewaren in nieuwe wijnzakken. Dan blijven de wijnzakken en de wijn goed’.

In de tijd van Jezus’ komst was er, filosofisch gezien, ook zo’n crisis toen het tijdperk Ram overging naar Vissen. Het collectief bewustzijn van de mens werd rijp gemaakt om de Oudtestamentische god Jahweh vaarwel te zeggen en de enige God en Vader te omarmen.

Maar die bewustzijnssprong blijkt voor het overgrote deel der mensen te groot zoals ik o.a. ook in hoofdstuk 7 van ‘Twee Goden’ besproken heb. Men kon de jonge wijn (= het evangelie), waar Jezus mee kwam, (nog) niet drinken.
Jezus Christus werd daarom gedood om na 3 dagen uit de dood op te staan; de overwinning op de heerser over de dood, Jahweh, is een feit geworden. De realiteit, die resulteerde in het opstandingslichaam, konden Zijn volgelingen horen, zien en met hun handen aanraken. Dit opstandingslichaam wordt ‘nieuwe mens’ genoemd en is als Gods belofte ook voor jou weggelegd als je gelooft volgens de Schrift!

De verkondiging van de Boodschap van het Koninkrijk werd gedurende het Vissen-tijdperk verder over de wereld verbreid door het stichten van gemeenschappen (christelijke gemeenten) door Zijn volgelingen en later de apostelen. Deze christelijke gemeenschappen vormen tezamen het Lichaam van Jezus Christus.

Bij de uitvoering van het zendingsbevel van Jezus: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben altijd met jullie, alle dagen, totdat de nieuwe wereld komt.’ heeft de onttroonde god er alles aan gedaan om het zendingswerk te beschadigen en in de kiem te smoren.

 Zoals gezegd beleven wij nu een nieuwe crisis in het collectief bewustzijn van de mens die hem dwingt om tot een herwaardering van zijn geloofsleven te komen.

De Pauzen van Rome hebben sinds lang de Kerk als zijnde het Lichaam van Christus geclaimd. De vorming van diverse geloofsrichtingen en –stromingen is een verschijnsel, dat het Vissentijdperk typeert.
De heilige Taal zegt: ‘Christenen vormen samen één geheel.
Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus’.

‘En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de, tot volle wasdom gekomen, volheid van Christus’.

 Nu zijn wij echter in een overgangsfase beland waar deze uiterlijke vorm van geloofsbeleving aan het instorten is om plaats te maken voor hernieuwde instroming van Geest rechtstreeks in de harten der mensen.
Dit betekent dat de kerkelijke instelling of welke geloofsgemeenschap dan ook, die heden ten dage (nog steeds) claimt het Lichaam van Christus te zijn zal merken, dat de organisatie (de vorm) dan nog wel bestaat, maar de Geest Zich in rap tempo aan het terugtrekken is. De reden hiervan is dat men (nog steeds) met oude zakken zit terwijl de nieuwe wijn zich ten volle aandient.

Wanneer men hier niet bijtijds op inspeelt dan verwordt zo’n geloofsgemeenschap al gauw tot een lege huls, die zichzelf als organisatie in naam, zo lang als het duurt, nog staande probeert te houden maar waar de Geest ongemerkt uit verdwenen is.

In de begintijd, toen waren wij met z’n allen zeer overtuigd over het Lichaam van Christus, waarvan de leden, als een harmonisch geheel bijeen gehouden, als een (menselijk) lichaam onder het Hoofd gesteld is.
De Christusgeest woont nu in alle mensen die hun harten voor Hem hebben opengesteld. De mensen van nu hebben geen uiterlijke leraren en herders meer nodig om hen de weg te wijzen.

‘Maar jullie hebben van Christus de heilige Geest gekregen, en die zal in jullie blijven. De Geest zelf zal jullie alles leren. Daarom hoeft niemand anders iets aan jullie te leren. Wat de Geest zegt, is waar. Hij bedriegt jullie niet. Blijf daarom verbonden met Christus, zoals de Geest jullie geleerd heeft’.

‘Mensen uit alle landen zullen in Gods nieuwe wereld komen. Ze zullen er feestvieren met Abraham, Isaak en Jakob’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *